Polityka prywatności portalu www.inspiruj.net

1. DEFINICJE

1. Portal – zbiór stron i podstron internetowych dostępnych w domenie www.inspiruj.net, będący platformą internetową, umożliwiającą Użytkownikom uzyskanie informacji  o produktach odzieżowych, obuwniczych i akcesoriach w Polsce i poza granicami kraju, tworzenie kolaży ze zdjęć zamieszczonych na portalu, pobieranie zdjęć do umieszczenia na portalu,   nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji oraz świadczenie innych usług drogą elektroniczną  na rzecz Użytkowników

2. Użytkownik - każda osoba nie wymagająca logowania lub wymagająca zalogowana na Portalu, która poprzez akceptację Regulaminu oraz dodatkowo rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal.  Użytkownikiem może być  Osoba prywatna (osoba fizyczna nieposiadająca osobowości prawnej) lub Firma (osoba prawna). Użytkownicy akceptują regulamin poprzez korzystanie z serwisu, czyli korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

3. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce na Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on Treść i nią zarządza. Za zgodą Użytkownika wprowadzona Treść jest przetwarzana w systemie informatycznym stworzonym przez Właściciela Portalu, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności.

4. Treść - wszystkie materiały i wszystkie pliki niezależnie od formatu które Użytkownik przekazał do Portalu oraz materiały zamieszczone przez Właściciela i Administratora portalu.

5. Administrator - właściciel i podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu. Administratorem portalu  jest firma V4S Sp. z o.o..

6. Informacja o Produkcie lub zestawie - strona stworzona przez Użytkownika lub Administratora zawierająca dane oraz teksty, pliki, obrazy, zdjęcia umieszczone dobrowolnie lub za opłatą w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności

7. Login - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

8. Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

9. Usługi podlinkowane - usługi wykonywane pod adresami internetowymi nie związanymi z Portalem

10. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu - informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników  Portalu, którzy dokonali subskrypcji - wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.

11. Wiadomości - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Portalu.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE    
Właściciel portalu www.inspiruj.net dba o ochronę prywatności. W niniejszym dokumencie Polityka prywatności opisano działania, jakie są podejmowane, aby chronić dane osobowe Użytkownika odwiedzającego  Portal. Opisano tu dane osobowe, które są gromadzone i cele, do których są używane. Opisany został także sposób, w jaki Administrator może przeglądać i korygować dane osobowe. Użytkownik odwiedzając Portal wyraża tym samym zgodę na gromadzenie tych danych i stosowanie praktyk opisanych w niniejszej „Polityce prywatności”.

3. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

1. Portal www.inspiruj.net może być odwiedzany przez Użytkownika bez wprowadzania danych osobowych  celu przeglądania ofert produktów odzieżowych, obuwniczych i akcesoriów .

2. W celu stworzenia kolaży ze zdjęć, które będą zapisane na portalu oraz opublikowane na portalu, zamieszenia komentarzy, komunikacji z innymi uczestnikami portalu lub otrzymywania Newslettera, wymagane jest wprowadzenie danych osobowych.

3. Dane gromadzone przez  Portal mogą obejmować:
a) imię, nazwisko, adres pocztowy, kraj,  adres e-mail,
b) dane związane z dostosowaniem Portalu w celu ułatwienia korzystania (w tym: nazwa logowania i informacje techniczne)
c) dane pomagające zidentyfikować  Administratorowi sposób prowadzenia portalu,  który najlepiej odpowiada wymaganiom użytkownika;
d) informacje dotyczące rejestracji zdarzenia: np. przeglądane strony i materiały, ilość przesłanych informacji, klikanie przez łącza i inne czynności podejmowane na Portalu www.inspiruj.net
e) informacje zwrotne na temat Portalu i  oraz związanych z usługami świadczonymi przez Portal                                                                                                                                     f) standardowe informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, język, system operacyjny komputera, data i godzina wizyty na stronie portalu oraz strona, z której uzyskano połączenie do Portalu. Informacje te nie są łączone  z  tożsamością Użytkownika.

4. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora

5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, publikacji w środkach masowego przekazu zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług  świadczonych przez Administratora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). Gromadzone dane Administrator może wykorzystać także do ułatwienia korzystania ze  stron Portalu przez eliminację potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych danych lub przez dostosowanie Portalu do konkretnych preferencji Użytkownika.

6. Użytkownik może zawsze zażądać udostępnienia swoich danych zgromadzonych za pośrednictwem Portalu do  przeglądu i skorygowania. Użytkownik może zawsze zażądać zaprzestania użytkowania swoich danych. Czynności te można wykonać  wypełniając  formularz Kontakt. Przed umożliwieniem dostępu do danych osobowych Użytkownika, Administrator  zweryfikuje jego tożsamość.

7. Administrator ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia baz danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową Użytkowników przez Portal i usług realizowanych na stronach Portalu. Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

10. Jeżeli Administrator otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

11. Jeżeli Administrator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

12. Administrator udziela informacji o danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

13. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:
a) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za zgodą Użytkownika,
b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w pkt 14 poniżej,
c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

14. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

15. Portal www.inspiruj.net dokłada wszelkiej staranności aby zadbać o bezpieczeństwo przechowywanych danych. Używane są różne technologie i zabezpieczeń i procedury, aby chronić dane przed nieuprawnionym do nich dostępem, ich użyciem lub ujawnieniem.

4.  OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania danych usług.

2. Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwalających na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.

3. Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące prowadzenia Polityki Prywatności, może je zadać poprzez wypełnienie formularza Kontakt. Pytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone

4. Administrator może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. W takim wypadku zmieniana jest data "ostatnio aktualizowane" na końcu dokumentu Polityka Prywatności.

 

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2011